نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعاليتهاي سازمان دانش آموزي نقطه اتصال دانش آموزان به جامعه است

فعاليتهاي سازمان دانش آموزي نقطه اتصال دانش آموزان به جامعه است

ايشان در در ادامه افزود: فعاليتهاي سازمان با طراحي مناسب و اصولي كه دارد نقطه اتصال و مطمئن براي ورود دانش آموزان به عرصه هاي مختلف اجتماعي است و مي تواند شما دانش آموزان را براي زندگي بهتر در آينده آماده سازد.

در اين برنامه كه اعتمادالعلماء مسئول دانش آموزي ناحيه 2 يزد و جمعي از كارشناسان سازمان حضور داشتند از دانش آموزان فعال در عرصه  تشكيلات فرزانگان تجليل و از خدمات مديريت مدرسه خانم پورمحمديان و ديگر عوامل اجرايي  آموزشگاه تقدير به عمل آمد.