نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان خاتم و منطقه مروست برگزارشد

جلسه ی هم اندیشی مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان خاتم و منطقه مروست برگزارشددرراستای تبادل اندیشه ،همفکری همگرایی  ، باحضورمدیر، کارشناس مسئول سازمان دانش آموزی استان یزد، مدیرآموزش وپرورش خاتم ، معاونین پرورشی فرهنگی و مربیان پیشتاز و فرزانه خاتم  ومروست جلسه ی هم اندیشی مربیان پیشتاز  و فرزانه اين تشكيلات  درمحل مدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارشد
دراین جلسه  ابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتبریک اعیاد شعبانیه ازحضور گرم مدعوین تقدیروتشکر نمودوبرای آنان آرزوی موفقیت نمود . درادامه ، ملانوری مدیرسازمان دانش آموزی استان یزد با تبریک اعیاد شعبانیه  وتسلیت ساگرد ارتحال ملکوتی رهبرفقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) اززحمات  مسئولین ومربیان پیشتاز وفرزانه سازمان دانش آموزی تقدیروتشکرنمود . وی با اشاره به ماموریت اصلی سا زمان دانش آموزی گفت :  دورویکرد شناساندن سازمان دانش آموزی وارتقاء جایگاه آن در برون سازمان واستفاده بهینه از ظرفیت ها ، پتاسیل های نهفته دراین مجموعه  مهم واساسی ودر اولویت هستند .مدیرسازمان دانش آموزی یزد افزود : خروجی فعالیت های سازمان دانش آموزی باید منجربه تثبیت وشکل دهی جریان تربیتی عالی دردانش آموزان شود وآنان آموزه های اجتماعی راخوب بشناسند ودرجامعه اثرگذارباشند  . ملانوری خاطرنشان کرد: وظیفه ی خطیرمربیان حمایت ، نظارت ، میدان دادن به دانش آموزان درعرصه های مختلف  ، مستندسازی فعایت ها وانعکاس به برون سازمان است . مدیرسازمان دانش آموزی یزد خطاب به مربیان توصیه کرد : بايدفرصت سازی کنید .    ازفضاها، نیروی انسانی و ظرفیت ها حداکثر بهرمندی واستفاده  را بنماييد . فعالیت های آموزش وپرورشی را به دیگران عرضه کنید بحث خود اتکایی را  دراولویت کار ی قراردهيد. درحاشیه این جلسه ، مربیان پیشتازوفرزانه  نظرات و پیشنهادات موردی ، عملی ، تنگاها و محدویت ها ی کاری درحوزه سازمان دانش آموزی راتشریح وبررفع موانع موجود تاکید کردند.اهداء لوح سپاس به مربیان پیشتاز وفرزانه  ازدیگر برنامه های اين جلسه ی هم اندیشی بود که توسط مدیر سازمان دانش آموزی یزد ومدير آموزش وپرورش خاتم انجام شد .گفتنی است سازمان دانش آموزی استان یزد قریب به نه هزارعضودرسطح استان دارد .