نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از فعالیت های پیش آهنگان مدارس شهرستان خاتم و منطقه ی مروست

در ادامه ی بازدید های دوره ای رییس سازمان دانش آموزی یزد:

در ادامه ی بازدید های دوره ای از مدارس دارای گروه های پیشآهنگی، آقایان ملانوری و قطب الدینی رئیس و معاون سازمان دانش آموزی به همراه چند تن از مربیان این سازمان از مدارس شهرستان خاتم و مروست بازدید نمودند.