زرلی

اتاتابلا

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

تصاویر مربوط به جلسه به قرار زیر است

جهنت مشاهده تصاویر به لینک زیر مراجعه